AVÍS LEGAL

 

Titularitat i finalitat del Lloc Web

De conformitat amb el requerit per la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, l’informem que vostè ha accedit a un lloc web (d’ara endavant, “el Lloc Web”) quin nom de domini www.allaus.ad és de titularitat de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació (d’ara endavant, “Andorra Recerca i Innovació”), creada i regulada per la Llei 11/2021, del 13 de maig, de creació de la Fundació Privada del sector Públic Andorra Recerca i Innovació, inscrita al Registre de Fundacions del M.I. Govern amb el número 8/2021 -inscripció de data 19 d’octubre del 2021-, domiciliada a l’avinguda Rocafort, 21-23, edifici El Molí, 3a planta, de Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), i amb número de registre tributari U-380100-T.

La finalitat del Lloc Web és informar i posar a disposició de tots els públic els projectes, les activitats i altres iniciatives d’Andorra Recerca i Innovació pel que fa el projecte EDNA i la cartografia ATES d’Andorra (d’ara endavant, conjuntament, “les Iniciatives”). 

Per a qualsevol consulta o reclamació en relació amb el Lloc Web o les Iniciatives, Andorra Recerca i Innovació posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte edna@ari.ad

Acceptació dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web

L’accés al Lloc Web comporta la plena acceptació, per part dels seus usuaris, d’aquests termes i condicions d’ús, així com de la Política de Privacitat i la Política de “Cookies”, [PA1] tot el qual també es troba a la seva disposició al Lloc Web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). 

Així mateix, els usuaris del Lloc Web s’obliguen a fer un ús diligent del mateix i dels continguts que s’hi contenen, d’acord amb l’establert a la legislació vigent, així com amb la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral ni l’ordre públic. 

Per tant, entre altres, no està permès l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals, pel qual, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, resta prohibit:

 • Fer ús del Lloc Web de manera que es puguin provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament;
 • Fer ús del Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • Fer ús del Lloc Web per recollir, sense autorització, dades de caràcter personal d’altres usuaris;
 • Accedir sense autorització a xarxes o sistemes de la informació connectats al Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 • Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o d’autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa o sistema de la informació connectats a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts del Lloc Web; o
 • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o a les xarxes o els sistemes de la informació connectats al Lloc Web.

Reserva de la facultat de modificació i actualització dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web

Andorra Recerca i Innovació es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, Andorra Recerca i Innovació recomana als usuaris del Lloc Web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren el Lloc Web

 • Definició del terme “continguts”:

A efectes dels Termes i Condicions, el terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen el Lloc Web, entenent-se com tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del Lloc Web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies, les il·lustracions, els gràfics, els textos, les dades i altres informacions que s’hi mostren.

 • Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:

Els continguts són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o altres drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat d’Andorra Recerca i Innovació o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés al Lloc Web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que Andorra Recerca i Innovació, o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti, els ho autoritzin bé indicant-ho expressament al Lloc Web o mitjançant llicències o autoritzacions prèvies i per escrit a l’efecte.

Per tant, Andorra Recerca i Innovació es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats dels continguts. I, en tot cas, Andorra Recerca i Innovació es reserva la facultat d’interposar les accions legals de l’ordre civil o penal que corresponguin contra els usuaris del Lloc Web que infringeixin drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que recaiguin sobre els continguts.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Andorra Recerca i Innovació pels mitjans de contacte o reclamació indicats a l’apartat “Titularitat i finalitat del Lloc Web”, per tal que pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Dret d’exclusió del Lloc Web

Andorra Recerca i Innovació es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés al Lloc Web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat d’Andorra Recerca i Innovació és sense perjudici de les eventuals accions legals de l’ordre civil o penal que la mateixa pugui iniciar en contra dels usuaris de què es tracti.

Responsabilitat

 1. Responsabilitat dels usuaris 

Els usuaris seran els únics responsables de prendre totes les mesures adequades per protegir els dispositius i programes informàtics associats mitjançant els quals accedeixin al Lloc Web de, entre altres, virus, codis maliciosos o altres programes o arxius perjudicials.

Els usuaris seran els únics responsables de l’ús que aquests facin dels continguts que es faciliten mitjançant el Lloc Web.

En cas que efectuïn consultes o reclamacions a Andorra Recerca i Innovació pels mitjans que es preveuen a l’apartat “Titularitat i finalitat del Lloc Web”, els usuaris respondran dels danys i perjudicis que ocasionin a Andorra Recerca i Innovació o a tercers per haver facilitat dades o informacions falses o inexactes.  

Els usuaris també seran responsables en tots aquells altres supòsits en que incompleixin els Termes i Condicions, com ara, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, en els supòsits indicats a l’apartat “Acceptació dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web”.

 1. Responsabilitat d’Andorra Recerca i Innovació

Andorra Recerca i Innovació no serà responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin del Lloc Web ni dels continguts que s’hi contenen.

Andorra Recerca i Innovació no serà responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat del Lloc Web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors, com ara deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues a Internet.

Andorra Recerca i Innovació no serà responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris del Lloc Web per part de programes informàtics maliciosos, d’accions de ciberdelinqüents o d’altres intromissions il·legítimes de tercers. 

Andorra Recerca i Innovació no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris del Lloc Web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant el Lloc Web (com ara Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i similars). Per tant, Andorra Recerca i Innovació no serà responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús. En cap cas, l’existència dels referits accessos pressuposa l’existència d’acords amb els titulars o responsables dels serveis, continguts o altres elements de què es tracti, ni la recomanació, promoció o identificació d’Andorra Recerca i Innovació amb aquests.

Els usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar qualsevol dels enllaços de tercers, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant el Lloc Web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Andorra Recerca i Innovació pels mitjans de contacte o reclamació indicats a l’apartat “Titularitat i finalitat d’aquest lloc web”, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Andorra Recerca i Innovació pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés al Lloc Web, en cas que aquesta no pugui o simplement no vulgui seguir explotant-lo; en aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que els usuaris puguin requerir responsabilitats a Andorra Recerca i Innovació.

Així mateix, Andorra Recerca i Innovació es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol contingut del Lloc Web, o d’actualitzar o corregir errors o inexactituds, sense que els usuaris puguin requerir-li responsabilitats.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació vigent, en cas que, eventualment, Andorra Recerca i Innovació fos considerada responsable per danys i perjudicis envers usuaris del Lloc Web, la responsabilitat d’Andorra Recerca i Innovació es limitarà als danys i perjudicis certs, reals i concrets.

No obstant l’anterior, Andorra Recerca i Innovació no es responsabilitzarà en cap cas dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Enllaços envers el Lloc Web

Qualsevol enllaç de tercers envers el Lloc Web, no podrà suposar un aprofitament deslleial dels continguts d’aquest, llevat que els tercers de què es tracti hagin obtingut la prèvia autorització per escrit d’Andorra Recerca i Innovació.

Així mateix, Andorra Recerca i Innovació prohibeix la creació d’enllaços envers el Lloc Web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Legislació aplicable als Termes i Condicions, i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris del Lloc Web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

 

Darrera actualització: 11 d’abril del 2024

 

 

Política de privacitat

Amb aquesta política de privacitat, la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació (en endavant, “nosaltres” o “ARI”) us informa de les dades personals que recull mitjançant els serveis que queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web (en endavant, “la nostra web” o “aquesta web”), com les tracta i els drets que, en relació amb les vostres dades personals i amb els nostres tractaments, us confereix la normativa de protecció de dades personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable

1. Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals del Principat d’Andorra (d’ara endavant, “l’LQPD”)
2. Decret 391/2022, del 28-9-2022, d’aprovació del Reglament d’aplicació de l’LQPD
3. Decret 45/2023, del 25-1-2023, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de l’LQPD

1. A qui s’aplica aquesta política de privacitat?

Aquesta política s’aplica a les persones que es relacionen amb ARI a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que ARI ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els serveis) i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les imatges) puguin aparèixer a la nostra web o en el context dels serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

L’únic responsable del tractament de les vostres dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:
Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació, amb NRT U-380100-T i amb domicili postal a efectes d’aquesta política a l’Avinguda Rocafort, 21-23, Edifici Molí, 3r pis, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra).
ARI compta amb un delegat de protecció de dades, al qual podreu dirigir-vos mitjançant l’adreça electrònica dpd@ari.ad.
ARI no és responsable de les activitats que dueu a terme en altres llocs web, fins i tot si hi accediu mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra web. És per això que us recomanem encaridament que llegiu amb atenció la informació que us proporcionin els responsables d’aquests altres webs abans de donar-los les vostres dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de galetes de cada lloc web que visiteu), i que us comuniqueu amb aquests responsables si teniu alguna inquietud o pregunta.

3. Com obtenim les vostres dades personals?

En general, sou vós qui, directament, ens proporcioneu les vostres dades personals — per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta web—. Les úniques excepcions a aquesta norma són:

 • Les dades personals que ens proporcionin tercers que reserven o compren els serveis en el vostre nom (com a beneficiari).
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representeu.
 • Els quatre últims dígits de la vostra targeta de pagament, que, juntament amb l’import de la compra i el número d’operació, ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que vulgueu consultar o revocar l’operació.
 • Les fotografies o vídeos dels esdeveniments que organitzem o en els quals participeu, i en els quals pugueu aparèixer.
 • Les imatges o altres dades personals que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones la imatge o altres dades personals de les quals es publiquin en la nostra web o en les nostres xarxes socials.
 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els drets corresponents.
 • Les dades personals que sobre vós puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web.
 • Les galetes d’aquesta web, sobre les quals trobareu més informació a sota.

4. Per a què fem servir les vostres dades i amb quina base legal ho fem?

Per confirmar la vostra identitat
Si no us coneixem, podem utilitzar les vostres dades personals per confirmar la vostra identitat i, si cal, l’entitat per a la qual treballeu i el vostre rol en aquesta entitat. Fem això quan estem subjectes a obligacions legals que ens exigeixen autenticar la vostra identitat abans de continuar tractant les vostres dades personals, o quan és el nostre interès legítim assegurar-nos que la vostra sol·licitud sigui genuïna i no es fa per motius fraudulents o sigui contingut brossa (spam).

Per oferir-vos un servei més personalitzat
Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporcioneu en els formularis (les quals no estan marcades amb “*”) per oferir-vos un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari, i per extraure estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra atenció i els nostres serveis.
La base que ens legitima per tractar aquestes dades personals amb aquesta finalitat és el consentiment que expresseu quan ens les proporcioneu. Com sempre, podeu retractar-vos i retirar el consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades personals i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquest moment.

Per iniciar i mantenir la relació amb els nostres col·laboradors
Si col·laboreu amb ARI o representeu un col·laborador, recollim les vostres dades de contacte per:

 • Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el col·laborador.
 • Gestionar la fitxa corresponent de la nostra llista de col·laboradors.

Aquests tractaments estan legitimats pel acord de col·laboració i el nostre interès legítim a contactar-hi.

Per crear-vos un compte d’usuari i donar-vos accés a la zona d’usuaris
Recollim les dades que ens faciliteu quan us registreu a la nostra Web, per a crear-vos un compte personal amb quin facilitar-vos la gestió dels serveis exclusius per usuaris registrats, així com per a controlar l’accés a la mateixa i a la zona d’usuaris. Entre d’altres avantatges, el compte s’estalviarà haver de facilitar les seves dades personals cada cop que faci una reserva o compra d’una formació mitjançant la web.
La base que legitima aquesta activitat de tractament és l’execució del contracte d’usuari que signa en finalitzar el registre.

Per executar els nostres acords o contractes
ARI recull les dades que li proporcioneu directament, o les que li proporcionen tercers en el vostre nom (dades identificatives, de contacte, econòmiques i, sovint, d’ocupació), durant la signatura d’acords o contractes en els quals ARI i vós (o l’entitat que representeu) són part, amb la finalitat de formalitzar-los, gestionar-los, executar-los i mantenir-vos informat sobre tot el que us pugui interessar (o a l’entitat que representeu) en relació amb les matèries a les quals fa referència l’abast de cada acord o contracte.

El tractament de les vostres dades amb la finalitat de mantenir-vos informat en relació amb els nostres productes i serveis es legitima en el nostre interès legítim a enviar comunicacions comercials als nostres clients sempre que no s'oposin rebre-les.
El tractament de les vostres dades per a la resta de finalitats està legitimat, en aquests casos, per ser necessari per executar els termes i condicions de l’acord o contracte corresponent, o per establir condicions precontractuals quan així ho sol·liciteu.

Per atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions
Recollim les dades personals que voluntàriament i lliurement ens proporcioneu en els vostres correus electrònics o missatges de missatgeria instantània, per telèfon, o mitjançant les sol·licituds d’exercici de drets, per atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que teniu sobre les vostres dades personals.
La base legal d’aquests tractaments és la nostra obligació legal d’atendre les vostres sol·licituds d’exercici de drets, i, per a la resta de finalitats, el nostre interès legítim a atendre-us. El subministrament de les vostres dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la vostra sol·licitud, consulta o reclamació. Podeu oposar-vos al nostre interès legítim quan ho desitgeu, si bé, igualment, aquesta oposició farà impossible continuar la tramitació de la sol·licitud, consulta o reclamació.

Per analitzar la vostra valoració dels nostres serveis, per millorar-los
Podem tractar les dades que ens proporcioneu mitjançant enquestes per sol·licitar-vos la valoració de l’atenció rebuda.
La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis.

Per enviar-vos informació del vostre interès
Recollim la vostra adreça electrònica quan us subscriviu al nostre servei de comunicacions comercials (newsletters i altres continguts) per informar-vos per correu electrònic sobre novetats, esdeveniments o altres notícies que puguem considerar del vostre interès. Així mateix, recollim el vostre nom i cognom, si voluntàriament ens ho doneu, per a personalitzar el correu electrònic.
Si us heu subscrit a través de la nostra web, la base legal d’aquest tractament és el vostre consentiment, i podeu retirar-lo en qualsevol moment exercint el vostre dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixareu de rebre els catàlegs i la informació que us enviàvem per correu electrònic, i no podreu participar en promocions, concursos o sortejos reservats als nostres subscriptors.
Si rebeu la informació perquè us heu registrat a la nostra web o sou un dels nostres col·laboradors, la base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-vos informats sobre els nostres productes i serveis, al qual podeu oposar-vos en tot moment, igual que en el cas anterior i amb idèntiques conseqüències, exercint el vostre dret tal com s’indica més endavant en aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha a aquest efecte al peu de tots els nostres correus.

Per gestionar eventuals futures reclamacions
Conservem les dades que poden ser necessàries per gestionar les vostres possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per salvaguardar els nostres drets.

Per controlar l’accés a les formacions
Utilitzem les dades de la vostra reserva i el vostre DNI o passaport per autoritzar-vos o no l’accés a les formacions, analitzar i controlar l’ocupació i la logística de les diferents àrees on s’han d’impartir i vetllar per la vostra salut i seguretat.
La base legal d’aquest tractament és el contracte de compravenda de la formació del qual sou part.

Per custodiar i retornar-vos els objectes que perdeu a les nostres instal·lacions
Si heu perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l’objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d’atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, el lliurarem al Departament de Policia perquè en gestioni la custòdia i l’eventual devolució.
La base que ens legitima per tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar-ne el furt i retornar-vos-els.

Per donar cobertura mediàtica a activitats i esdeveniments
Si participeu en les nostres activitats o assistiu presencialment als nostres esdeveniments o entregues de diplomes, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la vostra imatge i, en les vegades prèviament acordades, la vostra veu, en el context de l’esdeveniment o el lliurament del premi.
La base legal d’aquest tractament de la vostra imatge és el vostre consentiment exprés sempre que ens sigui possible sol·licitar-vos-el, o, quan no ens sigui possible (per exemple, quan ha transcorregut temps des de l’enregistrament i no tenim les vostres dades de contacte), el nostre interès legítim en la promoció dels esdeveniments i les activitats que organitzem o patrocinem, o que considerem que tenen una vinculació amb els continguts d’aquesta web.
No esteu obligats a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitgeu, teniu dret a retirar el vostre consentiment o a oposar-vos al nostre interès legítim en tot moment. Per poder avaluar la vostra oposició al nostre interès legítim, i si escau retirar immediatament les imatges en les quals se us identifiqui, us sol·licitarem que ens indiqueu on les heu vist.

Per promocionar els nostres serveis
Si heu signat un contracte o un consentiment de cessió de drets d’imatge amb nosaltres, és possible que recollim fotografies o vídeos de les nostres instal·lacions, productes o serveis en els quals se us identifiqui, i potser se us senti, per després utilitzar-les en campanyes promocionals o publicar-les en mitjans de comunicació com pot ser la premsa nacional o internacional, els nostres llocs web o altres mitjans de comunicació com poden ser la ràdio o la televisió públiques. Si heu signat un consentiment de cessió de drets d’imatge, us informem que podeu revocar-lo en tot moment perquè retirem la vostra imatge, sense que la revocació tingui efectes sobre la difusió de la imatge que hagi tingut lloc abans de processar la sol·licitud.
Addicionalment, podem registrar gràficament l’ambient de les nostres instal·lacions per promocionar-les o per promocionar els seus productes i serveis i, eventualment, la vostra imatge pot aparèixer en aquest material gràfic. A diferència del que s’indica en el paràgraf anterior, en aquest cas la base legal del tractament de les vostres imatges és el nostre interès legítim, al qual podeu oposar-vos en tot moment si considereu que resulta contrari als vostres propis interessos. Per poder avaluar la vostra oposició al nostre interès legítim, i si és el cas retirar immediatament les imatges que us identifiquen, us sol·licitarem que ens indiqueu on les heu vist.

Per facilitar les nostres auditories
Quan així ens ho sol·liciteu, donem accés a les vostres dades personals a les entitats que ens auditen. ARI no té influència sobre l’auditoria i, igualment, l’entitat que ens audita està obligada a fer l’auditoria de manera objectiva i independent, i per tot això ARI es limita a posar documents que poden incloure les vostres dades a la disposició de l’entitat auditora, en tant que l’entitat auditora és responsable de qualsevol tractament posterior així com de la manera en què s’emmagatzemen les dades d’auditoria.
Aquest tractament de les vostres personals està legitimat per la nostra obligació legal de passar auditories periòdiques.

Per compartir dades personals amb altres administracions públiques que les necessiten per desenvolupar la seva funció pública
Les administracions públiques poden comunicar-se dades personals informant la persona interessada de com es fa mitjançant aquesta política, sense ser necessari el seu consentiment, sempre que l’Administració pública requeridora justifiqui que les dades sol·licitades són necessàries i proporcionals per a l’exercici de les seves competències en el si de la tramesa d’un procediment administratiu, o que estan relacionades amb finalitats científiques, històriques o estadístiques.
En el cas que l’Administració pública requeridora no acrediti el que s’ha exposat anteriorment, l’Administració pública requerida ha de refusar-ne la comunicació.
La base legal d’aquest tractament és la nostra obligació legal descrita en l’apartat 7 de l’article 17 de l’LQPD.

Per garantir el funcionament del nostre lloc web (galetes funcionals)
Utilitzem 3 galetes (cookies) funcionals per:

 • prevenir atacs de falsificació de sol·licituds entre llocs web (galeta pròpia de nom XSRF-TOKEN, amb 2 hores de termini de conservació);
 • controlar l’accés a la zona d’usuaris (variable allausad_session que guarda al navegador en l’objecte SessionStorage); i
 • Tenir una visió del temps d'execució de la nostra aplicació amb el propòsit de facilitat el desenvolupament per a PHP (variable x-clockwork que es guarda al navegador en l’objecte WorkingStorage i manté informació de 54 segons). Aquesta visió inclou dades de sol·licitud, mètriques de rendiment, entrades de registre, consultes de bases de dades, consultes de memòria cache, ordres redis, esdeveniments enviats, treballs en cua, visualitzacions renderitzades, etc., que es poden llegir, principalment, mitjançant sol·licituds HTTP.

En tractar-se de galetes necessàries per al funcionament correcte del lloc web, o galetes de personalització, la seva utilització no requereix que ens doneu el consentiment exprés, i la base que ens legitima per utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-vos els serveis del nostre lloc web d’acord amb les vostres preferències.

Per comunicar-vos bretxes de seguretat
ARI assumeix mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra la pèrdua, l’ús indegut i l’accés no autoritzat, la divulgació, l’alteració i la destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal. No obstant això, si determinem que les vostres dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o exempleat d’ARI), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer i us exposen a un risc alt, us informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que us recomanen que prengueu perquè la bretxa no us afecti.
La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de l’LQPD (35 de l’RGPD), i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-vos.

Per a altres finalitats científiques, històriques, estadístiques, o altres que no siguin incompatibles amb les anteriors
Podem utilitzar les vostres dades personals per a altres finalitats científiques, històriques, estadístiques o altres que no siguin incompatibles amb les assenyalades anteriorment, per raó d’interès públic, a condició que estigui permès per una normativa amb rang de llei i per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquestes normatives i amb la resta de normativa aplicable.

5. Amb qui podem compartir les vostres dades personals?

No cedim a ningú les vostres dades personals, tret que:

 • Sigueu vós mateix qui ens ho sol·liciteu.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres productes i serveis, inclosa la investigació de possibles violacions.
 • Sigui necessari per detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de delegat de protecció de dades, i que ha d’atendre les vostres sol·licituds d’exercici de drets), sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat del tractament.
 • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat d’ARI.

No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim fer-les, us informem que complirien amb el que estableixin les normatives en vigor que ens afectin en cada moment , i preferiblement, seleccionant proveïdors que garanteixen que només transfereixen les vostres dades quan els països destinataris ofereixin un nivell de protecció equivalent a la llei andorrana, d’acord amb l’article 43 de l’LQPD.

6. Quant temps conservem les dades personals?

En general, ARI conserva les dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens afectin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent-hi l’obligació de poder demostrar que hem atès la vostra sol·licitud de destrucció de dades personals).
Les dades personals que tractem per ser necessàries per a l’execució d’un contracte (art. 6.1.b de l’LQPD) es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i durant el termini màxim legal permès per la legislació de protecció de dades, incloent-hi els terminis de prescripció d'accions legals per a l'atenció de possible responsabilitat que poguessin derivar-se de la relació contractual. Quan ja no sigui necessari per a cap finalitat se suprimiran amb mesures de seguretat adequades en garantir la destrucció d’aquestes.
Les dades personals que tractem per obligació legal (art. 6.1.c de l’LQPD) es conservaran mentre estem sotmesos a aquesta.
Durant els terminis de conservació establerts per a formular o atendre possibles denúncies i/o els terminis de conservació prevists legalment, les dades personals romandran bloquejats i només es posaran a disposició dels auditors, Administracions Públiques competents i Batllia, prèvia petició oficial.
Quan una dada personal ja no sigui necessària per a cap finalitat es destruirà amb mesures de seguretat adequades a la seva sensibilitat.
Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.
Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat en comprovem la inexactitud.
Si ens envieu una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per a la qual ens l’heu enviat.
Quan no tinguem una finalitat legítima per tractar algunes de les vostres dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible eliminar-les.

7. Quins drets teniu?

Teniu dret a obtenir una confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal vostra. A continuació, us expliquem quins altres drets teniu i com podeu exercir-los.

Els vostres drets

Podeu sol·licitar-nos l’execució dels drets següents:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment i cal comunicar-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en l’apartat següent. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

On i com podeu exercir els vostres drets

Podeu exercir els vostres drets:

 • Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a ARI, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vós per poder respondre a la vostra sol·licitud, o demanar-vos més informació si fos necessari. Us agrairíem que escrivíssiu al sobre “Exercici dels drets de protecció de dades personals”.
 • Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitgeu exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@ari.ad, preferiblement, indicant a l’assumpte “Exercici de drets de protecció de dades personals”. Trobareu aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que sou qui dieu ser, us sol·licitarem que ens feu arribar una prova de la vostra identitat, per assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.
Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació, així com l’abast d’aquesta.
Finalment, i especialment si considereu que no heu obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels vostres drets, us informem que podreu presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del vostre país, o dirigir-vos a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels vostres drets

A fi de facilitar l’exercici dels vostres drets, us recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents, i no omplir les dades que considereu que no són necessàries per autenticar la vostra identitat o la del vostre representant:

8. Quines responsabilitats teniu?

En facilitar-nos les vostres dades, ens garantiu que són exactes i completes. Igualment, ens confirmeu que responeu de la veracitat de les dades personals que ens heu comunicat i que les mantindreu convenientment actualitzades de manera que responguin a la vostra situació real, i que us feu responsable de les dades personals falses o inexactes que pugueu proporcionar-nos, o que esdevinguin inexactes posteriorment, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que puguin derivar-se de la seva inexactitud.
No ens podeu facilitar dades d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·liciteu. En qualsevol cas, si ens faciliteu les dades personals de tercers, assumiu la responsabilitat d’informar els dits tercers abans de facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que heu de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministreu ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i sou vós qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre als seus titulars els drets que tenen en relació amb les seves dades personals.
En els casos en els quals hàgiu de facilitar-nos dades d’una persona de menys de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho us obligueu a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliteu qualsevol dada personal d’aquestes persones.

9. Com protegim les vostres dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la vostra privacitat i les vostres dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-vos cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, en tant que sigui possible, l’alteració de les vostres dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que us proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les vostres dades personals, i per garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar-les. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.
Restringim l’accés a les dades personals als empleats que realment les necessiten conèixer per fer algun dels tractaments mencionats en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.
No obstant això, si ARI determina que les vostres dades han estat malversades (fins i tot per un treballador d’ARI), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, ARI us informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

10. Modificacions d’aquesta política de privacitat

Podem fer canvis a aquesta política de tant en tant (a) quan aquests canvis siguin necessaris per complir amb la normativa de protecció de dades que ens aplica, o (b) quan els canvis: (i) siguin comercialment raonables; (ii) no comportin una reducció material del nivell de seguretat proporcionat per ARI per a les dades personals; i (iii) no tinguin d'altra manera un impacte advers material en els drets de les persones interessades o de cap entitat relacionada amb aquestes en virtut d'aquesta política.
Si els canvis fossin substancials, us ho notificarem abans que siguin vigents fent-vos arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindreu l’opció d’exercir els vostres drets tal com us informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta política de privacitat per saber com protegim les vostres dades personals.
Si teniu qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubteu a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@ari.ad.

Darrera actualització: 13 de febrer del 2024